در ارسال به کد پستی چطور میتوانم کد پستی منطقه مورد نظرم را پیداکنم؟

هم از طریق نقشه و انتخاب منظقه مورد نظر و یا  از طریق چهار رفم اول کد پستی که  از روی  نقشه های موجود در سامانه قابل اسخراج هشتند این کار امکان پذیر است.