سرویس پیامکی پیامکده چگونه کار می کند؟

تمامی سرویس های پیامکده از قبیل ارسال و دریافت پیامک ، پیام صوتی از طریق بستر اینترنت انجام پذیر می باشد.البته امکان تنطیم پیامک و ایمیل هشدار دهنده نیز وجود دارد.