به کاربر خود اعلام کرده ام در صورت خریداری بسته کامل، می تواند پنل کاربری و نمایندگی مشابه ایجاد کند، آیا درست است؟

با توجه به نوع پلن نمایندگی شما که در قرارداد آمده است، در صورتی که نمایندگی سطح ۲ و یا  ۳ را خریداری نموده باشید، می توانید نماینده ای مشابه خود تعریف نموده و حتی در شرایط خاص، نماینده شما نیز قادر به اعطای نمایندگی مشابه خواهد بود.