چگونه هزینه پیامک های ناموفق در پیامک های تکی و گروهی عودت داده می شود؟

پس از ارائه گزارش ارسال از طریق اپراتور هزینه ی ارسال های ناموفق به طور خودکار به حساب شما بازگشت داده خواهد شد.