با خط ثابت پیامک فلش ارسال می کنم، اما ارسال نمی شود؟

ارسال فلش روی خطوط ثابت غیرفعال می باشد.