آیا برای تمدید سالیانه نیاز به پرداخت هزینه اضافه می باشد؟

خیر هزینه پرداختی دائمی بوده و پیامکده با همان هزینه اولیه همواره سرویس ها و امکانات جدید را به رایگان در اختیار کاربران قرار میدهد.