آیا برای ارسال پیامک محدودیتی وجود دارد؟ به عنوان مثال محدودیت روزانه؟ یا محدودیت در هر بار ارسال؟

خیر هیچ محدودیتی وجود ندارد ، سرویس های پیامکده قادرند تا ۵ میلیون پیامک را در یک بار ارسال نماید و در این مورد کامل تست شده است.