ارسال پیام صوتی

ارسال پیام صوتی به صورت دقیقه ای

ارسال پیام صوتی به صورت پالسی(۵ ثانیه ای)

قابلیت ارسال پیام صوتی به تلفن های ثابت

بانک مشاغل – منطقه ای کشوری  و …