مزایای سامانه پیامکده

امکانات ویژه برای همشهریان شیرازی

امکانات ویژه برای همشهریان شیرازی

اعطای نمایندگی دایمی

اعطای نمایندگی دایمی

دریافت تمامی سرویس های ممکن در یک سامانه

دریافت تمامی سرویس های ممکن در یک سامانه

امکان ارسال از تمامی اپراتور ها

امکان ارسال از تمامی اپراتور ها

پایین ترین تعرفه ها

پایین ترین تعرفه ها